Казуси за Нов Български Университет

 

Професионална помощ при разработка на казуси за Нов Български Университет /НБУ/.

Разработваме казуси по всички дисциплини и специалности – редовно и дистанционно обучение !

Защо да изберете kazusinbu.com ?

 • Дългогодишен опит в разработването на казуси за Нов Български Университет !
 • Познаваме системата за обучение в НБУ, в частност политиката за анти-плагиатство, която включва проверка на всяка разработка за копиране от интернет, казуси на други студенти и копиране от учебници, без да е посочен коректно източника !
 • Качествени разработки от доказани автори !

Направете, своята поръчка СЕГА !

Дисциплини :

Бакалавърска степен :

 • Банково дело
 • Бизнес план за инвестиции
 • Бизнес комуникации и делови преговори
 • Бизнес комуникации и етикет в туризма
 • Бизнес статистика
 • Бизнес стратегия на малката фирма
 • Връзки с обществеността
 • Въведение в публичната администрация
 • Външноикономическа дейност на фирмата
 • Данъчно облагане. Застраховане
 • Екология и природознание в туризма
 • Застраховане на малки и средни фирми
 • Защита на интелектуалната собственост
 • Икономика за мениджъри
 • Икономика на малкото и средно предприятие
 • Икономика на природоползването
 • Икономика на труда
 • Икономика на туристическата фирма
 • Икономически структури и индустриална организация
 • Икономически теории
 • Индустриална организация
 • Интелектуална собственост
 • Информационно осигуряване в туристическата дейност
 • Информационни системи
 • Информационно технологии в бизнеса
 • Логика, философия
 • Макроикономика
 • Макроикономически анализи
 • Маркетинг и реклама на малка фирма
 • Маркетинг на услугите
 • Маркетинг на туристическия бизнес
 • Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност
 • Мениджмънт на туристическата фирма
 • Международен маркетинг
 • Международна икономика
 • Международно междуфирмено сътрудничество
 • Микроикономика
 • Организационно поведение
 • Организация на малкото предприятие
 • Основи на екологията
 • Основи на маркетинга
 • Основи на правото
 • Основи на публичното право
 • Основи на стопанското управление
 • Пари, банки и капиталови пазари
 • Планиране и прогнозиране
 • Пласментна политика
 • Поведение на потребителя
 • Правна защита на конкуренцията
 • Правна култура на бизнес ръководителя
 • Правни проблеми на малката фирма
 • Правно регулиране на маркетинговата дейност
 • Правно регулиране на туристическата дейност
 • Практикум по езикова култура
 • Предприемачество
 • Предприемачество /маркетинг, реклама и бизнескомун./
 • Приложна математика за икономисти
 • Публична финансова администрация
 • Пъблик рилейшънс и туристическа анимация
 • Регионална икономика
 • Рекламен дизайн
 • Рекламна политика
 • Специализирани видове туризъм
 • Сравнителна стопанска история
 • Стокова политика и иновационен маркетинг
 • Стратегически мениджмънт
 • Теория на вземане на решения
 • Теория на счетоводството
 • Техника на външнотърговската дейност
 • Технология и организация на ресторантьорството
 • Технология и организация на туристическата дейност
 • Технология и организация на хотелиерството
 • Търговско право
 • Управление на информационните системи
 • Управление на качеството
 • Управление на маркетинговата дейност
 • Управление на националната икономика
 • Управление на проекти
 • Управление на промените
 • Управление на промените и фирмената култура
 • Управление на смесени фирми
 • Управление на човешките ресурси
 • Управленски счетоводен анализ
 • Управленско счетоводство
 • Финансов анализ на инвестициите
 • Финансови посредници и пазари
 • Финансово счетоводство
 • Финансово управление на малка фирма
 • Ценова политика

 

Магистърска степен :

 • Бизнес план за инвестиции
 • Външнотърговска политика
 • Икономика на природоползването
 • Икономически структури и индустриална организация
 • Институционални анализи
 • Количествени методи в икономиката
 • Корпоративно управление
 • Макроикономически теории и анализи
 • Маркетинг
 • Международно междуфирмено сътрудничество
 • Политики на Европейския съюз
 • Правно регулиране на бизнеса
 • Психология на бизнеса
 • Публична финансова администрация
 • Публично право
 • Регионална икономика
 • Статистика
 • Стратегии за управление на риска
 • Счетоводство и финанси на предприятието
 • Теория на пазарното стопанство
 • Управление на екипи и лидерство
 • Управление на качеството
 • Управление на националната икономика
 • Управление на проекти
 • Управление на човешките ресурси
 • Управленско консултиране
 • Управленско счетоводство
 • Финансов анализ на инвестициите
 • Финансови пазари